Menu

Hotel yn swier waar (Hotel te Koop)

20 maart 2019 - 4 Toneel - Fries
Hotel yn swier waar (Hotel te Koop)

Blijspul yn trije bedriuwen fan Henk Roede, Fryske bewurking fan Roel Klijnstra, 5/7 froulju, 5/7 manlju

Simen en Emma binne al jierren eigners fan in lyts hoteltsje, op in prachtich plakje midden yn de bosken. Mar no binne se op in leeftiid kommen, dat se graach stopje wolle, yn it geniet fan harren rom fertsjinne pensioen.

It hotel stiet al in tiidsje te keap en lang om let hat him in keaper oantsjinne. Alles moat yn it wurk set wurde om in goede yndruk by de keaper efter litten, mar dat sil noch net ta falle. Net allinne omdat Simen en Emma de lêste jierren set folle jild en energy yn it hotel stutsen hawwe, ek it personiel is by lange nei net opwoechsen tsjin it wurk dat der fan harren ferwachte wurdt. Dus is it noch ôfwachtsjen oft de keap wol troch giet en hokker plannen de keaper einliks mei it hotel hat. Ek de gasten, dy’t ynienen ferskine en dêr’t einliks net op rekkene waard meitsje it der foar de eigners net makliker op. En wat te tinken fan de buorman, dyt’t else kear as der wat yn it hûndert rint, seit dat hy dêr lêst fan hat en dêrom in skeafergoeding ha wol.

Fan it begjin oant de ein in dolkomyske klucht,wêryn grappen en healwize sitewaasjes elkoar yn heech tempo opfolgje en it publyk amper de tiid kriget om te sykheljen.