Menu

4 Toneel – Fries

Huske oan see (Huisje aan zee)
Klucht yn trije bedriuwen troch Henk Roede, 6/8 dames, 2/4 hearen Fryske bewurking L. Dijkstra. Jaap en Ellen hawwe in húske oan see besprutsen op in [...]
Resthus yn unrest (Onrust in het Rusthuis)
Blijspul yn fjouwer bedriuwen fan Henk Roede, Fryske bewurking Roel Klijnstra, 5 froulju, 5 mânlju Noch mar in goeie wike lyn is it plattelâns rêsthûs [...]
De Treflike Dokter Paul (De Geweldige Dokter Paul)
Klucht yn trije bedriuwen fan Henk Roede, Fryske bewurking fan Roel Klijnstra, 4/6 froulju, 4/6 manlju Mei fleur en faasje set Dokter Paul út ein op syn [...]
Hotel yn swier waar (Hotel te Koop)
Blijspul yn trije bedriuwen fan Henk Roede, Fryske bewurking fan Roel Klijnstra, 5/7 froulju, 5/7 manlju Simen en Emma binne al jierren eigners fan in lyts [...]
De erfenis fan muoike Bella (Tante Bella’s Beautysalon)
In klucht yn trije bedriuwen fan Henk Roede. Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, 5/7 froulju, 2/4 manlju De muoike fan Albert en Berend is ferstoarn. Albert [...]
Ekstra help op de earste help (Extra hulp op de eerste hulp)
In klucht yn trije bedriuwen fan Henk Roede. Fryske oersetting Gurbe Dijkstra, 3/4 froulju, 4/5 manlju It stik spilet him ôf yn de wachtromte fan in lyts [...]