Menu

Resthus yn unrest (Onrust in het Rusthuis)

7 december 2020 - 4 Toneel - Fries
Resthus yn unrest (Onrust in het Rusthuis)

Blijspul yn fjouwer bedriuwen fan Henk Roede, Fryske bewurking Roel Klijnstra, 5 froulju, 5 mânlju

Noch mar in goeie wike lyn is it plattelâns rêsthûs iepene. Alles rint noch net mei faasje en wat dat oanbelanget is it net sa slim, dat der noch mar trije bewenners binne. As earste is dat Alle, dy’t syn kapitale buorkerij ferkocht hat foar dat hy yn it rêsthûs gie. Fierder is der noch Riekus, in ienfâldige boerefeint, dy’t no in folle nofliker bestean hat as eartiids yn syn âlde, ienfâldige went. En dan noch Miep, dy’t in pear wike ferlyn noch linich en rêdsum wie, mar doe ynienen hurd minder waard en dêrom mei gauwens in plakje in it tehûs krige. Dêr lit se har no mei nocht fersoargje en bedjerre. Dizze trije senioren kinne rekkenje op net ôflittende soarch fan de direktrise, suster Thea, Martha de skjinmakster, putsjeman Tammo en dokter Boonstra. Mar dêrmei is de ploech noch net alhiel folslein, want der wurdt noch drok socht om in goede kok. Ek al is de direktrise fan miening dat âldere minsken gjin smaak hawwe, in streksum miel hat elkenien op syn tiid wol ferlet fan.