Menu

Huske oan see (Huisje aan zee)

26 mei 2021 - 4 Toneel - Fries
Huske oan see (Huisje aan zee)

Klucht yn trije bedriuwen troch Henk Roede, 6/8 dames, 2/4 hearen

Fryske bewurking L. Dijkstra.

Jaap en Ellen hawwe in húske oan see besprutsen op in fakânsje-park. Mar Jaap hat dit fia in hiel foardielige site boekt en dêr de lytse letterkes net lêzen. It fjouwerpersoans húske moat nammentlik dield wurde mei oare fakânsjegongers. Thomas en Fiona hawwe harren al ynstallearre yn it húske en sy hawwe gjin inkel probleem om it húske diele te moatten. Jaap komt der al gau achter dat Thomas en Fiona úberhaupt fan it dielen binne. It stel hat in iepen relaasje en hie ôfsprutsen it wykein tegearre troch te bringen mei in oar stel, yn ’t húske dernjonken. Tegearre mei dit stel it húske diele, gyng lykwols net, om’t it oare stel harren fan neat wittende skoanmem mei hawwe.

Foar Jaap giet der in wrâld iepen, mar Ellen sjocht alles mei ôfgriis oan. Dit is nammentlik net it libben dat har dûmny alle sneinen fan de preekstoel ôf ferkundiget. Mar, wat wol it tafal, de dûmny en syn frou hawwe ek in wykein besprutsen op it park, wêrtroch’t Ellen mei har geastelike noed by de krekte persoan terjochte kin, of dochs net?

Wer in komyske klucht, skreaun troch Henk Roede. Nei súksessen as û.o. ‘Tante Bella’s Beautysalon’, ‘Extra hulp op de Eerste hulp’ en ‘De Geweldige Dokter Paul’, is dit ek wer in stik, dat garant stiet foar in hilaryske jûn.